↑ Return to Welcome

Chao mừng

Northwood PTA chào phụ huynh,

Hội Phụ Huynh PTA tại Northwood hổ trợ trường tiểu  Northwood qua việc gây quỹ, hoạt động tình nguyện, các chương trình, và các sự kiện.  Mục tiêu của chúng tôi là để giúp trường tiểu Northwood nuôi dưỡng an toàn, chăm sóc môi trường học tập mà bao trùm tất cả các nền văn hóa và giải quyết các nhu cầu xã hội, tình cảm, thể chất và trí tuệ của học sinh.  Chúng tôi cố gắng để hỗ trợ và làm phong phú các cơ hội giáo dục cho con em của chúng ta để rồi các em trẻ có thể đạt được khả năng học tập và sáng tạo của mình.

Các trường học tại Mercer Island được danh là một trong những trường tốt nhất của tiểu bang của chúng ta.  Tại sao?  Bởi vì các phụ huynh!  Phụ huynh của học sinh ở Mercer Island rất liên quan và cung cấp hỗ trợ thật rộng rãi.  Hôi Phụ Huynh đã được thành lập để hỗ trợ và tạo nên điều kiện dễ dàng cho phụ huynh hỗ trợ bằng cách khuyến khích hoạt động việc tình nguyện và gây quỹ để phụ thêm vì cung cấp tài chính của nhà nước không đầy đủ.  Nếu không có sự hợp tác của phụ huynh, các con em chúng ta sẽ phải chịu số phận tương tự như các học sinh khác trong tiểu bang của chúng ta – các trường có quá ít tiền và không đủ sự hỗ trợ.

Để biết thêm chi tiết về Hội Phụ Huynh Northwood PTA của trường tiểu Northwood , các trường học hay cộng đồng của Mercer Island, làm thế nào để tham da về việc tình nguyện, đóng góp, xin vui lòng liên lạc cô Theresa Tran at Theresa.c.tran@gmail.com.